woensdag 18 juli 2018

Dat is snel (twee keer)

Ida van Wanroij is op 26 augustus 1766 te Erp gedoopt als dochter van Cornelis van Wanroij en Wilhelmina van den Hurck. In 1790 werd zij ongehuwd moeder te Erp van een dochter Maria Elisabetha, gedoopt 27 augustus 1790, waarbij als naam van de vader wordt opgegeven Nicolaas Hendriks van Geelkerke:


Dertien maanden na de geboorte van haar dochter trouwt Ida van Wanroij, niet met de vader van haar kind, maar met Jan van Hommelen uit Den Dungen, en dat mag je toch wel een snel huwelijk noemen, zo kort na de geboorte van haar dochter. Het huwelijk vindt op 18 september 1791 plaats voor de schepenen van Berlicum:


Bruidegom Jan is op 18 oktober 1767 in Den Dungen gedoopt als Johannes, zoon van Johannes van Hommelen en Henrica van der Steen. Het huwelijk van Jan van Hommelen en Ida van Wanrooij is ook rooms-katholiek gesloten te Berlicum, ook op 18 september 1791. Dan heet de bruidegom Joannes de Hommel en de bruid Ida van Wanroij:


De dochter van Ida van Wanroij trouwt op 30 mei 1824 te Empel met Petrus van Grinsven. In de huwelijksakte wordt de bruid Maria Elisabeth van Geelkerken genoemd, dochter van Ida van Wanroij, wonende te 's-Hertogenbosch. Met geen woord wordt gerept over de natuurlijke vader Nicolaas van Geelkerken: Ida van Wanrooij en Johannes van Hommelen overlijden kort na elkaar te 's-Hertogenbosch; Ida op 11 juni 1826 en Johannes op 30 juli 1827. Johannes wordt in zijn overlijdensakte de Hommel genoemd:


Maria Elisabeth overlijdt op 10 april 1863 te Rosmalen, zij heeft dan wél de goede achternaam van Wanrooij:Exact een maand na haar overlijden vindt de eerste huwelijksafkondiging van het tweede huwelijk van haar weduwnaar Petrus van Grinsven plaats te Rosmalen op 10 mei 1863, hij is dan weduwnaar van Maria Elisabeth van Wanrooij. En zo'n huwelijksafkondiging een maand na het overlijden van de eerste echtgenote is toch wel snel te noemen:Op 20 mei 1863 trouwt Petrus van Grinsven te Rosmalen met Francijna Gloudemans:Francijna Gloudemans overlijdt te Rosmalen op 30 november 1871 en haar weduwnaar Petrus van Grinsven overlijdt aldaar op 15 februari 1881:
woensdag 11 juli 2018

Bruid en bruidegom samen 165 jaar

Op 23 juli 1931 vond te Amsterdam een opmerkelijk huwelijk plaats. Toen trouwden de 87-jarige Johan Hendrik Ahlheid met de 78-jarige Maria Rosina Geisler:


De bruidegom werd op 12 februari 1844 te Amsterdam geboren. Voor hem was het het derde huwelijk. Hij trouwde voor de eerste keer op 31 juli 1867 te Amsterdam met Alida Cornelia Korthof, welk huwelijk al 20 januari 1869 door vonnis van de rechtbank werd ontbonden. Hij trouwde voor de tweede maal op 8 juni 1870 te Amsterdam met Wilhelmina Wouters. Dit huwelijk duurde ruim 58 jaar: Wilhelmina Wouters overleed op 3 november 1928 te Amsterdam. Voor de bruid was het het tweede huwelijk. Zij werd op 24 augustus 1852 te Amsterdam geboren en trouwde voor de eerste keer op 24 april 1890 te Amsterdam met Willem Coenrad Casimier. Hij overleed op 9 oktober 1909 te Purmerend. De bruid was dus al lang weduwe, toen zij voor de tweede keer trouwde.

Drie weken vóór de huwelijksinzegening besteedde de Telegraaf op 1 juli 1931 al ruime aandacht aan het huwelijk:


woensdag 4 juli 2018

Getrouwd in het ziekenhuis

Het is niet zo alledaags, trouwen in een ziekenhuis. Het gebeurde op 16 juni 1921 te Arnhem. Toen trouwden Hendrikus Gerardus Jurjus en Adriana Maria Weijman:


Op de laatste regels van de tweede pagina staat: "zijnde dit huwelijk wegens ziekte van den bruidegom voltrokken in het gemeentelijk hulpziekenhuis". Bij de huwelijksbijlagen bevindt zich een verklaring van de geneesheer-directeur:


Uiteraard besteedde de krant ook aandacht aan deze niet-alledaagse gebeurtenis. De Arnhemsche Courant van 16 juni 1921 meldt het volgende:


donderdag 28 juni 2018

Scheersma of Scheerstra??

Op 20 maart 1814 trouwen in het Bildt Jacobus Jacobs Waterlander en Aaltje Aants:
De bruid heeft geen echte achternaam, maar tekent de akte als Aaltje Aans Scheersma.

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren:

1 Jacob geboren het Bildt 6 januari 1815, moeder heet dan Aaltje Aans Scheerstra
2 Janke geboren het Bildt 2 mei 1816, ook nu heet de moeder Aaltje Aans Scheerstra. Als Janke op 16 januari 1822 te Het Bildt overlijdt, heet haar moeder Aaltje Aans.
3 Aan geboren Het Bildt 21 mei 1818, moeder heet nu Aaltje Aans
4 Klaas geboren het Bildt 12 juli 1821, moeder heet Aaltje Aans
5 Bauke geboren Lemsterland 3 november 1823, moeder heet Aaltje Aans Scheerstra
6 Jan Kobes geboren Schoterland 13 oktober 1826, moeder heet Aaltje Anes Scheerstra. Als Jan Kobes overlijdt als Jan Jacobus op 5 december 1829 te Haskerland, heet zijn moeder Aaltje Andries Schiersma. Is de achternaam van de moeder nu Scheersma of Scheerstra?

Op 11 november 1826 overlijdt Kobes Jakobs Waterlander te Haskerland als echtgenoot van Aaltje Aans Scheerstra :


Ruim vijf jaar na zijn overlijden wordt zijn weduwe op 30 juli 1832 ongehuwd moeder te Aengwirden van een zoon Gerrit Freerks Raadsveld (de derde voornaam zal wel de achternaam zijn van de natuurlijke vader):


De moeder heet nu Aantje Aants Scheersma.

Zij overlijdt op 3 januari 1847 te Aengwirden als Aaltje Aants Scheerstra, weduwe van Koobes Jacobs Waterlander. In de overlijdensakte wordt vermeld, dat zijn vier kinderen nalaat, van wie drie uit een wettig huwelijk (bijzonder dat dat in een overlijdensakte wordt vermeld!!):


Haar natuurlijke zoon Gerrit Freerks Raadsveld trouwt met de achternaam Scheersma op 31 oktober 1858 te Groningen met Joanna Maria Scheen:


Hij overlijdt op 1 oktober 1889 te 's-Hertogenbosch als echtgenoot van Johanna Maria Scheen in de psychiatrische inrichting Reinier van Arkel. Hij woonde te Groningen. De overlijdensakte wil ons doen geloven dat zijn moeder Aaltje Scheersma toen zonder beroep te Groningen woonde, maar dat klopt niet, zij was immers al in 1847 overleden.De vraag is: Wat is nu de echte achternaam van Aaltje? Heet zij Scheersma of Scheerstra?
In haar huwelijksakte is sprake van een broer Pijtter. Deze trouwt op 18 april 1824 in het Bildt als Pieter Aans Scheerstra met Aagje Jops de With:Scheerstra zal dus wel de echte achternaam zijn.  Dat betekent dat het nageslacht van Gerrit Freerk Raadsveld Scheersma de verkeerde achternaam voert: Scheersma moet zijn Scheerstra.

woensdag 20 juni 2018

Vier jonge kinderen met dezelfde moeder overlijden binnen drie maanden in een tuchthuis te 's-Hertogenbosch (2)

Dirck van Tooren trouwt op 29 april 1798 voor de schepenen van Berghem met Doremie Verbruggen:Dirk van Toren overlijdt te Oss op 23 oktober 1808:


Zijn weduwe hertrouwt op 2 juli 1810 voor de schepenen te Schaijk met Joannes van der Heijden, zij is dan weduwe van J. van Tooren:


Johannes van der Heijden overlijdt op 17 november 1829 te Oss als echtgenoot van Dorothea Maria Verbruggen:


Zijn weduwe overlijdt op 1 november 1849 te Oss als Maria van Breugel en weduwe van Johannes van der Heiden:
Zij zou 83 jaar oud zijn bij haar overlijden, geboren te Schaijk en een dochter van Jan van Breugel en Wilhelmina van Schaijk.


Dat klopt echter niet. Waarschijnlijk is Dora Maria Verbruggen op 6 juni 1773 te Schaijk gedoopt als Dora Maria, dochter van Marten Hendrik Tunnisse en Gertruij NN:Haar achternaam wordt weliswaar niet in de doopinschrijving genoemd, maar wél in de trouwinschrijving van haar ouders op 12 juni 1770 te Schaijk: Toen trouwden Marten Hendrik Tunnissen Verbruggen en Gertrui Veermans.

Men nam het niet zo nauw met de achternamen.  Op 7 mei 1799 is te Berghem gedoopt: Gerardus, zoon van Theodorus van Thooren en Maria Martini van Breugel! en op 14 februari 1807 is te Oss gedoopt: Anna Maria, dochter van Theodorus van Toren en Maria ter Bruggen!

Eén mysterie is nog niet opgelost: Waarom zijn de vier genoemde kinderen binnen drie maanden te 's-Hertogenbosch in het tuchthuis overleden, terwijl zij in Oss woonden? Het archief van het tuchthuis geeft geen antwoord op die vraag.woensdag 13 juni 2018

Vier jonge kinderen met dezelfde moeder overlijden binnen drie maanden in een tuchthuis te 's-Hertogenbosch (1)

In een tijdsbestek van drie maanden overlijden er vier jonge kinderen met dezelfde moeder in het tuchthuis te 's-Hertogenbosch, terwijl zij alle vier in Oss wonen. Op 4 januari 1818 overlijdt te
's-Hertogenbosch in het tuchthuis Mijntje van der Heijden, oud 9 maanden, geboren te Schaiksen Hoek,  wonende te Osch, dochter van Jan van der Heijden en Maria van Bruggen:


Eén dag later overlijdt op 5 januari 1818 haar zus Doramie van der Heijden in hetzelfde tuchthuis, oud drie jaar, ook geboren te Schaiksen Hoek en wonende te Oss:


Op 13 januari 1818 overlijdt in hetzelfde tuchthuis Joanna Geertruije van Toor, oud 15 jaar, geboren Schaiksen Hoek, dochter van wijle Derk van Toor en Maria van Bruggen. Zoals later zal blijken is zij een halfzus van Mijntje en Doramie van der Heijden:


Drie maanden later overlijdt eveneens in het tuchthuis op 14 april 1818 Jan Dirk van Toor, oud 12 jaar, geboren te Osch, broer van genoemde Joanna Geertruije van Toor:


Genoemde Mijntje van der Heijden is op 18 november 1816 te Schaijk als Willemina geboren, de leeftijd in haar overlijdensakte is dus onjuist. Haar moeder heet in de geboorteakte Dora Maria Verbruggen:


Doramie van der Heijden is op 23 augustus 1814 te Schaijk geboren als Johanna Doramaria, de vader heet nu Johannus van der Hijden en de moeder Dora Maria Verbruggen:


Joanna Geertruije van Toor is op 14 februari 1802 te Berghem gedoopt als Joanna Gertrudis, dochter van Theodorus van Toore en Maria van Beuge:Jan Dirk van Toor is op 25 juni 1805 te Oss gedoopt als Joannes, zoon van Theodorus Joannes van Toor en Maria Verbruggen:(Wordt vervolgd)

donderdag 7 juni 2018

Gehuwd of toch niet?

Op 12 juni 1830 overlijdt Adrianus van Zantvoort als echtgenoot van Agnes van den Heuvel te 's-Hertogenbosch:


Zij zijn op 12 december 1827 te 's-Hertogenbosch getrouwd.
Agnes van den Heuvel bevalt op 28 januari 1833 te 's-Hertogenbosch als weduwe van Adrianus van Zantvoort van een doodgeboren kind, waarvan het geslacht niet is vast te stellen. Johannes Samuel van Oostendorp verklaart dat hij de vader is:


In hetzelfde jaar 1833(!) bevalt Agnes van den Heuvel op 23 oktober wederom van een doodgeboren kind, waarvan het geslacht niet is vast te stellen. Zij is nu huisvrouw van Johannes Samuel van Oostendorp:


Samuel van Oostendorp overlijdt op 2 november 1834 te 's-Hertogenbosch als echtgenoot van Angenist van den Heuvel:


Als hij inderdaad gehuwd zou zijn geweest met Agnes van den Heuvel, moet dat huwelijk gesloten zijn in 1833 te 's-Hertogenbosch of elders. Maar het is vergeefs zoeken naar dat huwelijk. Immers, Agnes van den Heuvel trouwt te 's-Hertogenbosch op 11 februari 1837 als weduwe van Adrianus van Zantvoort met Hendrik Hesselink:
In 1845 lijkt het erop, dat Agnes van den Heuvel op 14 december overlijdt als weduwe van Adrianus van Zantvoort en van Hendrik Hesselink, maar geconstateerd wordt, dat nadat haar overlijdensakte is ingeschreven (op 15 december 1845) niet zij is overleden, maar haar echtgenoot Hendrik Hesselink, zijn overlijdensakte wordt nog op dezelfde dag ingeschreven:


Agnes van den Heuvel trouwt op 31 oktober 1846 voor de derde maal, met Hendrik Hekker:


Agnes van den Heuvel overlijdt op 17 april 1850 te 's-Hertogenbosch, als echtgenote van Hendrik Hekker: