donderdag 23 maart 2023

Een bijzondere tweeling (2)

 (vervolg)

Wat weten we verder van de tweelingzusjes?

Klaasjen Schuurman van Coeverden trouwt op 1 september 1841 te Renkum met Antonie Salie:

 

Uit hun huwelijk is vijf dagen later, op 6 september 1841, te Arnhem een dochter Anna Catharina geboren.

Klaasjen Schuurman van Coeverden overlijdt op 3 november 1843 te Gouda, haar moeder heet dan Anna Witter Jielissen:

 

Antonie Salie trouwt op 16 oktober 1867 te Rotterdam met Egberdina van Coeverden, een zus van zijn eerste echtgenote:

Hij krijgt voor dit huwelijk dispensatie van de koning, omdat hij met zijn schoonzus trouwt. 

Antoon Salie overlijdt op 17 oktober 1875 te Rotterdam als echtgenoot van Huiberdina van Koeverden en weduwnaar van Klaasje Schuurman van Koeverden: 

 Egberdina van Coeverden overlijdt op 24 januari 1889 te Kralingen:

Maria van der Weijde van Coeverden trouwt op 2 december 1840 te Arnhem met Maas van Roekel:

 

Zij overlijdt op 3 oktober 1867 te 's-Hertogenbosch, in haar overlijdensakte heet haar moeder Johanna van der Weijden in plaats van Anna Wetter:

Maas van Roekel zou slechts korte tijd weduwnaar zijn,  hij overlijdt op 24 juli 1868 te 's-Hertogenbosch:donderdag 16 maart 2023

Een bijzondere tweeling (1)

Op 1 december 1818 worden er te Zwolle twee dochters geboren van Willem Albert van Coeverden en Anna Wetter. Er vallen twee zaken op: beide dochters zijn in één akte genoemd, terwijl er normaal gesproken voor elk van de twee kinderen een akte opgemaakt had moeten worden. Het tweede opmerkelijke feit is, dat beide dochters een samengestelde voornaam hebben, de ene heet Klaasjen Schuurman en de andere Maria van der Weijde:

De ouders van de tweelingzusjes trouwen op 20 februari 1818 te Steenwijk:

De moeder van de bruidegom heet Maria van der Weide en de moeder van de bruid heet Klaasje Eleveld. Het ene tweelingzusje is dus genoemd naar de oma van vaderskant en het andere heeft in ieder geval haar eerste voornaam aan de oma van moederskant te danken.

Uit de bijlagen bij de huwelijksakte blijkt, dat Jurrien Wetter, de vader van de bruid, op de 16e van de hooimaand (juli) 1810 te Steenwijk is overleden. De aangifte is geschied door zijn weduwe Klaasje Schuurmans Eleveld:

Anna Wetter is op 2 december 1867 te Rotterdam overleden:

Zij is een dochter van Jurrien, die in Steenwijk is overleden en van Klaasje Eleveld die te Overveen is overleden. De overlijdensplaats van Klaasje is echter niet Overveen, maar Hoogeveen: zij overlijdt op 22 februari 1834 te Hoogeveen:

Zij is volgens de akte een dochter van Egbert en Anna Schuurmans en in 1756 te Steenwijk geboren. Het geboortejaar is waarschijnlijk onjuist, er is weliswaar in 1756 een Klaasje Eleveld in Steenwijk geboren, maar er zou later in 1758 een dochter Klassien geboren worden met dezelfde ouders en dat zal waarschijnlijk de goede zijn:


 

In 1761 wordt van het echtpaar Eleveld/Schuurmans een zoon Lucas Schuurman geboren:

 

De ouders van Anna Wetter trouwen op 16 april 1780 te Steenwijk: de bruidegom heet dan Jurrijen Jelis Wetter en de bruid Klaasjen Eleveld:

 

Bij hun kinderen heeft de moeder de ene keer als achternaam Eleveld en de andere keer Schuurman. 

We weten nu dus ook aan wie Klaasjen Schuurman van Coeverden haar tweede voornaam heeft te danken, het is de achternaam van een van haar overgrootmoeders.

Willem Albert van Coeverden overlijdt op 12 november 1873 te Rotterdam, zijn echtgenote heet dan  Anna Wetten:

(wordt vervolgd)   

 


woensdag 8 maart 2023

Hoe kwam Adrianus Vromans aan zijn achternaam? (4)

 (vervolg)

Bijzonder is dat Hubertus Verhaaren in één jaar tijd twee keer wettig vader wordt bij twee verschillende echtgenotes:

Uit zijn eerste huwelijk is op 15 april 1776 een dochter Anna Barbara gedoopt:


Het eerste kind, Joanna Adriana, uit zijn tweede huwelijk is op 31 mei 1777, krap een jaar na het bovengenoemde kind, gedoopt:

Uit het tweede huwelijk zijn verder nog geboren:

1 Joanna Catharina, gedoopt 25 april 1780

2 Adrianus, gedoopt 27 maart 1781

3 Joannes, gedoopt 1 december 1782 

Alleen zoon Joannes is in leven gebleven. Hij ging op 20 juli 1806 in ondertrouw te 's-Hertogenbosch met Anna Groels:

Hij krijgt huwelijkstoestemming van (zijn moeder) Francijn Huismans, weduwe van Hubertus Verhaaren.

In 1814 woont Johannes met echtgenote, moeder en halfbroer Adrianus Vromans aan de Vughterdijk I 155 volgens het volkstellingsregister:Opmerkelijk is dat Francijn Huijsmans hier weduwe van Adrianus Vromans wordt genoemd!

Inwonend is een Franciscus Huijsmans, hij is waarschijnlijk identiek met de op 23 december 1757 te 's-Hertogenbosch gedoopte Joannes Franciscus, zoon van Adrianus Huijsmans en Ida Croes en een halfbroer van Francijna. Over hem heb ik verder niets kunnen vinden.

woensdag 1 maart 2023

Hoe kwam Adrianus Vromans aan zijn achternaam? (3)

(vervolg)

De vraag is: wie is de vader van de in 1821 getrouwde Adrianus Vromans? Is dat de in zijn doopinschrijving genoemde Godefridus Bernardus Vinck, over wie verder niets bekend is of is het de in de huwelijksafkondiging genoemde Judocus Vromans, over wie wel het een en ander bekend is.

Nader onderzoek heeft geleerd, dat het huwelijk tussen Adrianus Vromans en Anna Elisabeth van Tuijl al eerder te 's- Hertogenbosch afgekondigd is geweest nl. op 23 en 30 mei 1819:

 

De vader van Adrianus wordt ook nu Judocus genoemd.

Ook toen had Adrianus Vromans al problemen met het overleggen van zijn doopinschrijving. De officier bij de rechtbank van eerste aanleg stuurde een brief aan de burgemeester van 's-Hertogenbosch met de volgende inhoud (Stadsarchief 's-Hertogenbosch, toegang 2, NSA (Nieuw Stadsarchief), inv. nr. 516):

Aan Heeren Burgemeesteren der stad ’s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch, den 9den April 1819

De beurtschipper van deze stad op Nijmegen alhier wonende en bekend onder den naam van Adrianus Vromans heeft aan de regtbank bij welke ik fungere, request gepresenteerd ten fine van homologatie eener akte van bekendheid waarbij gezegde schipper voorkomt als natuurlijke zoon van wijle Judocus Vromans in leven bakker en Francijna Huismans, in leven winkelierster beide gewoond hebbende en overleden binnen deze stad en opgegeven te zijn geboren alhier op den eersten Julij 1700 vijf en tachtig

Bij gemeld request is gevoegd een certificaat reeds op den 28sten April 1817 door Uedele Agtbare afgegeven houdende dat Adrianus Vromans op de registers van geboorte dezer stad niet bekend is

Alvorens mijne conclusien op meer gemeld request te geven heb ik mij verplicht gevonden Uedele Agtbare te verzoeken mij te willen informeren door een certificaat in den gewonen vorm of in de doop of geboorteregisters dezer stad van den jare 1700 vijf en tachtig omstreeks of op den eersten Julij van dat jaar als gedoopt of geboren voorkomt een kind onder den naam van Adrianus tot moeder hebbende gehadt Francijna Huismans – zoo ja  of dat aldaar als in echte geteeld dan wel als natuurlijk of onwettig kind geboekt staat eijndelijk in het laatste geval of en wie daarvan als vader genoemd is.

Deze informatien als gevorderd door het belang der nakoming der wetten op den burgerlijken staat neeme ik de vrijheid ook in het belang van den voorn. Requestrant te verzoeken spoedig te mogen ontvangen, waarna ik de eer hebben Uedele Agtbare de betuiging van mijne zeer volmaakte hoogachting aan te bieden

De officier bij de regtbank van den eersten aanleg zitting houdende alhier

Bij het request bevindt zich een extract uit het doopboek van de Sint-Catharinaparochie, met de volgende tekst:

Parochie van Catharina van 1763 tot 1810:

1785 juli datum niet leesbaar  Adrianus Joannes filius naturalis Godefridi Bernardi Vinck et Francisca Huijsmans suscep : Adrianus Huijsmans et Gertrudis van den Nieuwelaar 

Het huwelijk kon toen niet plaatsvinden, omdat de doopinschrijving van Adrianus Vromans niet was te vinden.

Dat probleem is in 1821 op creatieve wijze opgelost (zie de huwelijksakte van Adrianus). Dat Judocus zijn vader is, zal Adrianus toch wel van zijn moeder hebben gehoord, of misschien wel van Judocus zelf. Waarom de doopinschrijving niet is gecorrigeerd, zal voor altijd een raadsel blijven.  

Vader Judocus woonde dus volgens de brief in 's-Hertogenbosch en was bakker.

Er is maar één Judocus Vromans in 's-Hertogenbosch te vinden, die het kan zijn, hij ging op 25 april 1751 in ondertrouw te 's-Hertogenbosch met Peternel Verkamme, Judocus is geboren te Eindhoven.:

Uit dit huwelijk zijn te 's-Hertogenbosch twee kinderen geboren:

1 Anna Gertrudis, gedoopt 15 mei 1752

2 Maria Elisabetha, gedoopt 30 augustus 1754

Judocus zal dezelfde zijn als de op 14 februari 1803 te 's-Hertogenbosch begraven Dokus Vrooman,  oud 87 jaar.

Judocus is op 25 februari 1719 te Eindhoven gedoopt en een zoon van Gerardus Vromans en Gertrudis van Eupen:

 


Vader Gerardus Vromans trouwt voor de tweede keer in Eindhoven op 10 februari 1725 met Anna Maria Mes, en uit de huwelijksakte blijkt, dat Gerardus geboren is te Oisterwijk:

Tot zover de informatie over Judocus Vromans. Nu meer over de moeder van Adrianus Vromans, Francijna Huijsmans.

Zij ging op 13 oktober 1776 te 's-Hertogenbosch in ondertrouw als jongedochter met de weduwnaar Huijbert Verhaaren:

Zijn eerste echtgenote Elisabeth Ruckraet is op 9 juli 1776 te 's-Hertogenbosch begraven.

Hij ging op 28 januari 1775 te 's-Hertogenbosch in ondertrouw met Elisabet Ruggraat:


(wordt vervolgd)

woensdag 22 februari 2023

Hoe kwam Adrianus Vromans aan zijn achternaam? (2)

(vervolg)

Anna Elisabeth van Tuijl overlijdt op 30 december 1848 te 's-Hertogenbosch, zij laat als erfgenamen na haar vier kinderen Reijer Alexander, Adriana Everdina, Anna Elisabeth en Adrianus Vromans, zoals blijkt uit de memorie van successie kantoor 's-Hertogenbosch inv. nr. 67, memorie 298, scan 731: 

Zij laat geen onroerend goed na.

Adrianus Vromans overlijdt op 4 september 1859 te 's-Hertogenbosch:


In de akte wordt alleen de naam van zijn moeder vermeld.

Hij laat als erfgenamen na zijn kleinzoon Adrianus Franciscus Josephus Vromans, zijn zoon Adrianus Vromans en zijn dochter Anna Elisabeth Vromans, zoals blijkt uit de memorie van successie kantoor 's-Hertogenbosch inv. nr. 78, memorie 169, scan 345:


Merkwaardig genoeg wordt dochter Adriana Everdina Vromans niet als erfgenaam genoemd.

Naar aanleiding van het overlijden van Adrianus Vromans verschijnt op 8 september 1859 een uitgebreid In Memoriam in de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant: Zoon Adrianus Franciscus Vromans van Adrianus en Anna Elisabeth van Tuijl, laat bij zijn overlijden als testamentair erfgenaam na: Pieter Antonie van Nieuwstadt , zie memorie van successie kantoor 's-Hertogenbosch inv. nr. 106, memorie 70, scan 458:


De familierelatie tussen de erfgenaam en de overledene wordt niet vermeld, maar Pieter Antonie van Nieuwstadt blijkt een aangehuwde neef van de overledene te zijn. Hij trouwt op 19 augustus 1875 te 's-Hertogenbosch met Sophia Maria Verhoeven, geboren 's-Hertogenbosch 4 mei 1846, dochter van Hendrikus en Adriana Everdina Vromans.

De memorie noemt ook de erfgenamen, als er geen testament was geweest. Dat zijn: Zus van de overledene Adriana Everdina Vromans, weduwe van Hendrikus Verhoeven, nu echtgenote van Mosterdman, Adrianus Franciscus Josephus, zoon van zijn overleden broer Reinier (lees Reijer) Alexander Vromans en de drie kinderen van wijlen zijn zus Anna Elisabeth Vromans, gehuwd geweest met mede wijlen Adrianus Sprenkels.

De enige die het nageslacht Vromans in mannelijke lijn voortzet is Adrianus Franciscus Josephus Vromans, zoon van Reijer Alexander en kleinzoon van bovengenoemde Adrianus Vromans.

Hij trouwt op 16 april 1874 te Tilburg met Johanna van der Waerden.

Uit hun huwelijk zijn acht dochters geboren, waarmee het nageslacht van Adrianus Vromans en Anna Elisabeth van Tuijl in mannelijke lijn is uitgestorven:

1 Sophia Francisca, geboren 11 augustus 1874, overleden 24 januari 1875

2 Arnolda Petronella, geboren 7 januari 1876, trouwt te Tilburg op 16 mei 1900 met Gerardus Bernardus Mols

3 Doodgeboren dochter, geboren en overleden 20 januari 1878

4 Anna Maria Sophia, geboren 17 februari 1879, trouwt te Tilburg op 18 oktober 1905 met Bernardus Petrus Egidius van der Wegen

5 Petronella Johanna Theresia, geboren 30 maart 1881, trouwt te Tilburg op 13 augustus 1907 met Petrus Isidorus Maria Aarts 

6 Jacqueline Maria, geboren 3 oktober 1883, trouwt te Tilburg op 16 september 1908 met Joannes Josephus Witbroek

7 Elisabeth Louisa Arnolda, geboren 26 februari 1886, overleden 28 januari 1888

8 Elisabeth Adriana Joanna Arnolda, geboren 18 april 1890, trouwt te Tilburg op 9 juli 1918 met Cornelis Dionijsius van Oers.

Adrianus Franciscus Josephus Vromans overlijdt op 25 februari 1928 te Tilburg. Zijn weduwe Johanna van der Waerden overlijdt aldaar op 3 oktober 1932.

(wordt vervolgd)


woensdag 15 februari 2023

Hoe kwam Adrianus Vromans aan zijn achternaam? (1)

Adrianus Vromans trouwt op 8 juli 1821 te 's-Hertogenbosch met Anna Elisabeth van Tuijl, gedoopt Meppel 18 oktober 1795:

 

Over de bruidegom vermeldt de huwelijksakte o.a.:  Adrianus Vromans, meerderjarige natuurlijke zoon van wijle Francisca Huijsmans, overleden binnen deze stad den dertigsten October achttien honderd veertien, .... zijnde bij besluit van zijne Majesteit van den acht en twintigsten Mei dezes jaars numero een en zeventig bepaald, dat de contractant bevoegd zal zijn, om onder productie van het extract uit het doopboek der parochie van St. Catharina binnen deeze stad houdende dat aldaar op den eerste Julij zeventien honderd vijf en tachtig is gedoopt: Adrianus Johannes, natuurlijke zoon van Godefridus Bernardus Vinck en van Francisca Huijsmans mitsgaders onder overlegging van een bewijs van het overlijden derzelve Francisca Huijsmans zonder overlegging van eenige andere bewijzen den burgerlijke stand betreffende tot het aangaan van een wettig huwelijk te worden toegelaten 

Bruidegom Adrianus Vromans is dus identiek met de in 1785 geboren Adrianus Joannes Vinck:


Er wordt noch in de akte noch in de huwelijksbijlagen een verklaring gegeven waarom de bruidegom Vromans heet. Ook wordt de doopinschrijving niet gecorrigeerd.

De bijlagen bevatten wél een afschrift van het Koninklijk Besluit:  Opmerkelijk is dat de huwelijksafkondiging van 24 juni 1821 vermeldt, dat Adrianus een zoon is van wijle Judocus Vromans en wijle Francisca Huijsmans:

De naam van bruidegoms vader Judocus Vromans keert niet terug in de huwelijksakte.

De moeder van de bruidegom Francisca Huijsmans overlijdt op 30 oktober 1814 te 's-Hertogenbosch en is dan weduwe van Hubertus Verhagen, dat gelezen dient te worden als Verharen!, zoals later zal blijken:


Ook uit deze akte blijkt geen relatie met de achternaam Vromans. 

Over Judocus Vromans en Francisca Huijsmans later meer.

Uit het huwelijk Vromans/van Tuijl zijn zeven kinderen geboren:  

1 Adriana Everdina, geboren 's-Hertogenbosch 2 juni 1820 (erkend bij huwelijk), trouwt voor de eerste keer op 12 april 1845 te 's-Hertogenbosch met Hendrikus Verhoeven en voor de tweede keer te Heusden op 3 maart 1862 met Josephus Mostertman. Als zij op 15 januari 1897 te 's-Hertogenbosch overlijdt, wordt zij als weduwe van Josef Mostertman vermeld:

Dat klopt echter niet, haar weduwnaar overlijdt op 26 februari 1900 te Rotterdam!:

 

2 Maria Catharina, geboren 's-Hertogenbosch 6 januari 1822, overleden Nijmegen 29 juni 1825

3 Francisca Martina, geboren 's-Hertogenbosch 3 november 1823, overleden aldaar 11 mei 1838

4 Catharina, geboren 's-Hertogenbosch 11 augustus 1825, overleden aldaar 2 oktober 1842

5 Reijer Alexander, geboren 's-Hertogenbosch 28 juni 1827, trouwt op 3 oktober 1850 te 's-Hertogenbosch met Sophia Francisca Schoenmakers. Uit dit huwelijk is één kind geboren:

Adrianus Franciscus Josephus, geboren 's-Hertogenbosch 9 juli 1851, over wie later meer

Reijer Alexander is op 3 augustus 1853 te 's-Hertogenbosch overleden.

6 Adrianus, geboren Tiel 1 januari 1831

In zijn geboorteakte heet hij Adrianus:

Als hij op 14 mei 1887 te 's-Hertogenbosch overlijdt, heet hij Adrianus Franciscus Vromans:

Over Adrianus (Franciscus) later meer.

7 Anna Elisabeth, geboren 's-Hertogenbosch 20 september 1833, trouwt op 15 oktober 1863 te 's-Hertogenbosch met Adrianus Sprenkels

8 Maria Theresia, geboren 's-Hertogenbosch 10 april 1837, overleden aldaar 7 november 1837  

(wordt vervolgd)